Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zdeněk Mitura – Firma Mitura, IČ 45221499 se sídlem v Čeladné 162, 739 12 zapsaný v živnostenském rejstříku ŽÚ vedeném ve Frýdlantě nad Ostravicí, pod č.j. 97/5/2329T/00157/1 (dále jen: „správce“) a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.mitura.cz, na prodejně firmy Zdeněk Mitura – Firma Mitura, či při jiné činnosti pracovníků firmy Zdeněk Mitura – Firma Mitura, a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost zpracování použitelné.
 2. Kontaktní údaje správce jsou:  Čeladná 162, 739 12, prikryvky@mitura.cz, +420 558 68 42 41
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  ● jméno a příjmení
  ● e-mailová adresa
  ● poštovní adresa
  ● telefon
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  ● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  ● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  ● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  ● plnění právních povinností vůči státu,
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  ● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  ● podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  ● zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  ● zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  ● další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  ● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  ● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  ● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  ● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  ● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Jde zejména o antivirový program, zabezpečení přístupů na datová úložiště, do administrace e-shopu a do hostingových služeb pomocí hesel. Dále pravidelné zálohování dat, kdy zálohy jsou zabezpečeny pomocí hesel. Údaje v listinné podobě jsou zabezpečeny mechanicky (uzamčeny).
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.
Služby společnosti Google a soubory cookies

 1. Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané cookies. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Webová stránka dále může používat službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google.
  Používáním webového rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům popsaným na webovém rozhraní. O používání souborů cookies jste byli informováni při Vašem prvním přístupu na webové rozhraní.
 2. Správce využívá cookies za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, ke sběru anonymních dat a pro analytické účely. S ohledem na uvedené účely spočívá zákonný důvod pro zpracování těchto osobních údajů v oprávněných zájmech správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.
 3. Ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení můžete zamezit změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.
 4. Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč (nastavte svůj prohlížeč, aby blokoval ukládání informací o průchodu webem).

IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

Zdeněk Mitura – Firma Mitura, provozovatel webové stránky www.mitura.cz.
IČ: 45221499